Lynghytten

[forside]

[Booking]

[Vedtægter]

[Nybyggeri]
- Topmøde 26. maj 2007
- Billeder 10. dec 2006
- Billeder 20. okt 2006
- Billeder 16. juni 2006
- Billeder 22. maj 2006
- Topmøde 25. feb 2006

[Tegninger over grund og hus]

[Links]

[Dokumentation og rehabilitering]

[Gæstebogen]

Vedtægter for sameje Lynghytten (udkast)
§ 1.
Samejet gælder Lynghytten, Poppelvej 3, Skærby Strand, 4500 Nykøbing Sj. (matrikelnummer 44 C, Flyvesandslodderne, Nykøbing S. jorder)

§ 2.
Samejet har til formål at eje og vedligeholde ejendommen ”Lynghytten” (matrikelnummer 44 C, Flyvesandslodderne, Nykøbing S. jorder ). Ejendommen skal bruges til fritidsformål, ferie, rekreation og socialt samvær o. lign. for foreningens medlemmer, nærmeste familie og venner.

§ 3.
Samejet består af 5 ejere, der hver ejer 1 andel. For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder på navn/navne. Den enkelte samejers andel kan ikke gøres til genstand for arrest, eksekution eller pantsættelse. Andele kan kun overdrages i henhold til § 4.

§ 4.
Såfremt en af ejerne ønsker at udtræde af fællesskabet, kan andelen overdrages eller sælges efter følgende regler og i følgende prioriteret rækkefølge:
A) Til andre andelshavere i foreningen
B) Til personer, der indstilles af andelshaveren, eller de øvrige andelshavere.
En ny ejer skal altid godkendes af de øvrige ejere. En ny ejer indtræder med de samme rettigheder og forpligtelser som de øvrige ejere.
Prisen på en andel fastsættes i forhold til den til enhver tid gældende markedspris på ejendommen. Såfremt køber og sælger ikke kan blive enige om en pris på andelen vurderes markedsprisen ved inddragelse af 2 uafhængige ejendomsmæglere – én der udpeges af køber og én der udpeges af sælger. Markedsprisen fastsættes som en gennemsnit af de 2 vurderinger.

§ 5.
I tilfælde af død eller skilsmisse har samlever/ægtefælle ret til at fortsætte medlemskabet i henhold til arveloven. Ønsker samlever/ægtefælle ikke at fortsætte medlemskabet, har denne ret til at afhænde andelen efter reglerne i § 4.

§6.
Alt vedligehold, forbedring, nybygning, nedrivning, anskaffelse af inventar m.m. vedtages ved almindelig flertalsbeslutning.
Inventar og løsøre som overtages sammen med købet af ejendommen, må kun fjernes ved flertalsafgørelse.

§ 7.
Medlemmerne forpligter sig til at holde huset forsikret efter gældende lovgivning samt forsikre indboet til passende beløb.

§ 8.
Benyttelse af ejendommen sker i henhold til den vedtagne ”husorden”.
Hvert medlem indbetaler månedligt et beløb til driftsudgifter, vedligeholdelse og forbedringer.

§ 9.
Udlejning kan ske til familie eller venner, men kun hvis et flertal af andelshaverne godkender den eventuelle lejer. Lejeafgiften fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling jf. § 12. Lejeindtægter går i foreningskassen.

§ 10.
Der kan optages lån mod sikkerhed i ejendommen til købet og/eller til større renovationsarbejder/forbedringer, under forudsætning af enstemmighed. Ejerne er indforstået med at de hæfter personligt og solidarisk for den i samejet stående prioritetsgæld samt bankgæld, men hæfter herudover alene med deres andel for foreningens forpligtigelser overfor tredjemand.

§ 11.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes af formanden med én måneds varsel ved almindeligt brev eller e-post til ejerne.
Indkaldelsen skal ledsages af årets regnskab (kalenderåret), samt generalforsamlingens dagsorden. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg af formand og kasserer
6. Valg af ansvarlig for det kommende års vedligehold og forbedringer
7. Kommende års vedligehold og forbedringer
8. Fastsættelse af ejernes årlige bidrag til drift, vedligehold, forbedringer m.m.
9. Fordeling af årets uger mellem ejerne og fastsættelse af årets fælles ophold for ejerne
10. Husorden
11. Fastsættelse af lejeafgift
12. Eventuelt

Valg af formand, kasserer og ansvarlig for vedligehold og forbedringer foretages ved almindelig flertalsbeslutning.
Vedtagelse af husorden og årets lejeafgift sker ved almindelig flertalsbeslutning.
Hver ejer har én stemme.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt én af ejerne ønsker det.

§ 12.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 13.
Ændringer i disse vedtægter, kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, op ændringerne skal vedtages med 2/3-deles flertal.
Vedtægterne kan ikke ændres hvis én af ejernes andele er sat til salg.
Nykøbing